PHCN TBMMN và CTSN trong giai đoạn mạn – Âm ngữ trị liệu (Rối loạn ngôn ngữ)

Thời gian: Từ tuần thứ 3 đến hết tháng thứ 6 sau đột quị. Các thành phần: Vật lý trị liệu : bệnh viện Chợ Rẫy chọn lựa phương pháp “Tập theo tác vụ”. Hoạt động trị liệu. Âm ngữ trị liệu: điều trị rối loạn khả năng giao tiếp nếu có. Tiêu chí điều trị: Hồi phục tối đa…

Xem chi tiết

PHCN TBMMN và CTSN trong giai đoạn mạn – Hoạt động trị liệu

Thời gian: Từ tuần thứ 3 đến hết tháng thứ 6 sau đột quị. Các thành phần: Vật lý trị liệu : bệnh viện Chợ Rẫy chọn lựa phương pháp “Tập theo tác vụ”. Hoạt động trị liệu. Âm ngữ trị liệu: điều trị rối loạn khả năng giao tiếp nếu có. Tiêu chí điều trị: Hồi phục tối đa…

Xem chi tiết

PHCN TBMMN và CTSN trong giai đoạn mạn – Vật lý trị liệu: Tác vụ đi bộ

 Vật lý trị liệu: Tác vụ đi bộ Thời gian: Từ tuần thứ 3 đến hết tháng thứ 6 sau đột quị. Các thành phần: Vật lý trị liệu : bệnh viện Chợ Rẫy chọn lựa phương pháp “Tập theo tác vụ”. Hoạt động trị liệu. Âm ngữ trị liệu: điều trị rối loạn khả năng giao tiếp nếu có.…

Xem chi tiết

PHCN TBMMN và CTSN giai đoạn mạn – VLTL với tay và thao tác bằng tay

Thời gian: Từ tuần thứ 3 đến hết tháng thứ 6 sau đột quị. Các thành phần: Vật lý trị liệu : bệnh viện Chợ Rẫy chọn lựa phương pháp “Tập theo tác vụ”. Hoạt động trị liệu. Âm ngữ trị liệu: điều trị rối loạn khả năng giao tiếp nếu có. Tiêu chí điều trị: Hồi phục tối đa…

Xem chi tiết

PHCN TBMMN và CTSN giai đoạn mạn – VLTL thăng bằng đứng

Thời gian: Từ tuần thứ 3 đến hết tháng thứ 6 sau đột quị. Các thành phần: Vật lý trị liệu : bệnh viện Chợ Rẫy chọn lựa phương pháp “Tập theo tác vụ”. Hoạt động trị liệu. Âm ngữ trị liệu: điều trị rối loạn khả năng giao tiếp nếu có. Tiêu chí điều trị: Hồi phục tối đa…

Xem chi tiết

PHCN TBMMN và CTSN giai đoạn mạn – VLTL thăng bằng ngồi

Thời gian: Từ tuần thứ 3 đến hết tháng thứ 6 sau đột quị. Các thành phần: Vật lý trị liệu : bệnh viện Chợ Rẫy chọn lựa phương pháp “Tập theo tác vụ”. Hoạt động trị liệu. Âm ngữ trị liệu: điều trị rối loạn khả năng giao tiếp nếu có. Tiêu chí điều trị: Hồi phục tối đa…

Xem chi tiết

PHCN TBMMN và CTSN giai đoạn mạn – VLTL đứng lên và ngồi xuống

Thời gian: Từ tuần thứ 3 đến hết tháng thứ 6 sau đột quị. Các thành phần: • Vật lý trị liệu : bệnh viện Chợ Rẫy chọn lựa phương pháp “Tập theo tác vụ”. • Hoạt động trị liệu. • Âm ngữ trị liệu: điều trị rối loạn khả năng giao tiếp nếu có. Tiêu chí điều trị: •…

Xem chi tiết

PHCN trong giai đoạn cấp – Hoạt động trị liệu

Thời gian: • Từ ngày 1 đến tuần thứ 3 sau đột quị. • Tùy tình trạng bệnh nhân giai đoạn cấp có thể ngắn chỉ trong vòng vài ngày hoặc dài hơn 3 tuần. Các thành phần: • Dịch chuyển sớm: ngồi hoặc đứng sớm. • Âm ngữ trị liệu: chăm sóc chống sặc. • Hoạt động trị liệu.…

Xem chi tiết

PHCN trong giai đoạn cấp – Vật lý trị liệu

Thời gian: • Từ ngày 1 đến tuần thứ 3 sau đột quị. • Tùy tình trạng bệnh nhân giai đoạn cấp có thể ngắn chỉ trong vòng vài ngày hoặc dài hơn 3 tuần. Các thành phần: • Dịch chuyển sớm: ngồi hoặc đứng sớm. • Âm ngữ trị liệu: chăm sóc chống sặc. • Hoạt động trị liệu.…

Xem chi tiết

PHCN trong giai đoạn cấp – Dịch chuyển sớm

Thời gian: • Từ ngày 1 đến tuần thứ 3 sau đột quị. • Tùy tình trạng bệnh nhân giai đoạn cấp có thể ngắn chỉ trong vòng vài ngày hoặc dài hơn 3 tuần. Các thành phần: • Dịch chuyển sớm: ngồi hoặc đứng sớm. • Âm ngữ trị liệu: chăm sóc chống sặc. • Hoạt động trị liệu.…

Xem chi tiết